Logo: "Nahanara Express" (Nahanara Kaitei Tetsudou)
© Joseph L. Thornburg.
All Rights Reserved.